Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Private Insurance Assuradeuren doet haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u ondanks onze inspanning om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indien. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de activiteiten van Private Insurance Assuradeuren.
1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Private Insurance Assuradeuren.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indien bij Private Insurance Assuradeuren. Het adres kunt u terugvinden onder punt 7. Adressen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een eventueel referentienummer en/of polisnummer van Private Insurance Assuradeuren
  • de datum waarop u uw brief verstuurt
  • een beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

3. Behandeling klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt u geïnformeerd over degene die uw klacht in behandeling heeft en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 14 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Indien uw klacht gericht is tegen een specifieke medewerker, dan wordt uw klacht beoordeeld door de teamleider van de desbetreffende medewerker. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot:

  • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;
  • De betreffende beroepsorganisatie (indien van toepassing);
  • De burgerlijke rechter.
5. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Indien u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Voordat u de stap naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zet, dient u de klachtenprocedure van Private Insurance Assuradeuren te hebben doorlopen. De klacht wordt door het klachteninstituut alleen in behandeling genomen als het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger is dan € 100,-. Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

6. Toezicht en beheer

Binnen Private Insurance Assuradeuren is er een aparte functionaris (de Compliance Officer) die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure.

Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

7. Adressen

Uw brief voor Private Insurance Assuradeuren kunt u sturen naar:

Private Insurance Assuradeuren
Graafschap Hornelaan 180
6004 HT Weert

Uw brief voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u sturen naar:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Complaints XL Insurance

The Insurer is dedicated to providing the Insured with a high quality service and the Insurer wants to ensure that it maintains this at all times.

If the Insured has any questions or concerns about the policy or the handling of a claim, please contact the broker through whom this insurance was arranged.

If the Insured wishes to make a complaint, it can do so at any time by referring the matter to:

Complaints Department
XL Catlin Services SE
20 Gracechurch Street
London
EC3V 0BG
E-mail:  axaxlukcomplaints@axaxl.com
Telephone Number: +44 (0) 20 7743 8487

XL Catlin Services SE acts on behalf of XL Insurance Company SE in the administration of complaints.

The complaint will be acknowledged, in writing, within 5 (five) business days of it being made.

If the Insured remains dissatisfied after the Complaints Department has considered the complaint or a final decision has not been received within forty (40) business days, the Insured can refer the complaint to the Financial Services and Pensions Ombudsman at:

Financial Services and Pensions Ombudsman
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
D02 VH29
Telephone: +353 1 567 7000
Email:  info@fspo.ie

The European Commission also provides an on-line dispute resolution (ODR) platform that allows consumers to submit their complaint through a central site, which will forward the complaint to the right Alternative Dispute Resolution (ADR) scheme. The ADR scheme for XL Insurance Company SE is the Financial Services and Pensions Ombudsman, which can be contacted directly using the contact details above. For more information about ODR please visit http://ec.europa.eu/odr

Depending upon where in the EEA you and/or the insured risk is located there may be a local scheme that applies. Where a scheme is available in an EEA member state it may cover only limited types of insurance (e.g. compulsory motor cover) although some jurisdictions have wider schemes. If you have any questions, please contact us.

Top