Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze klanten. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Die groep klanten maakt misbruik van ons vertrouwen door fraude te plegen.

Maar wat is fraude? De definitie van fraude is “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering in geld of natura te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.

De omvang van verzekeringsfraude is fors. In het Convenant aanpak verzekeringsfraude staan enkele kerncijfers waaruit de omvang van de verzekeringsfraude blijkt. Op jaarbasis keren schadeverzekeraars ongeveer € 900 miljoen onterecht uit als gevolg van frauduleuze handelingen. Dit is ongeveer 15% van het totale schadebedrag. Ongeveer 10% van de schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt. Fraude heeft dus een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van de volmacht portefeuille.

Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is dan ook onder andere voor ons de reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Wij zullen er alles aan doen om verzekeringsfraude zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebeheersing.

Verzekeringsfraude heeft ook negatieve gevolgen voor het beeld van onze branche. Dat past niet in het in het imago wat wij nastreven namelijk zekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit. In dat kader is door het Verbond van Verzekeraars het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit opgesteld. Dit protocol heeft als doel dat verzekeraars gerichte maatschappelijke betrokkenheid tonen en algemene preventie en detectie hebben ingeregeld waardoor de fraude kan worden teruggedrongen.

Onze organisatie vind fraudebewustzijn belangrijk. Dit betekent dat fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen wordt door de directie en alle medewerkers. Wij besteden in onze acceptatie- en schadebehandelingsprocedure aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude-indicatoren. Als leidraad hanteren wij het Spoorboekje Fraudebeheersing voor Gevolmachtigden.

Om de fraude terug te dringen voeren we, bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims, controles uit. Daarnaast leveren wij schadegegevens aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Bij het CIS wordt door middel van de FISH de schadehistorie en specifieke fraude geregistreerd waardoor andere verzekeraars worden gewaarschuwd.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren.

Om kennis en fraudebewustzijn te bevorderen, worden fraudezaken besproken met de acceptanten en schadebehandelaars.

Terugvorderen kosten bij Fraude
Voor de  interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkheidstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen sprake is van fraude, interne kosten ad € 101,- in rekening worden gebracht.

Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl

Top