Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld door Private Insurance Assuradeuren B.V. handelend onder de naam Private Insurance Assuradeuren. Private Insurance Assuradeuren behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Private Insurance Assuradeuren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

De website van Private Insurance is speciaal voor haar klanten opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is. Private Insurance wijst erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen en adviseert u daarom de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.

Private Insurance Assuradeuren staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Private Insurance Assuradeuren aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Private Insurance Assuradeuren sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Private Insurance heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. Dit geldt ook voor internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de website van Private Insurance.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Private Insurance Assuradeuren kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites.

Is of worden deze gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten, waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is derhalve uitsluitend indicatief en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie. Voor een persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen.

Private Insurance beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland/België en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Voor zover in deze website wordt gesproken over Chubb wordt bedoeld Chubb European Group Limited. Informatie over Chubb en haar producten is uitsluitend informatief van aard en hieruit kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke door Chubb afgegeven polis.

Copyright © 2019 Private Insurance Assuradeuren All Rights Reserved.
Otto Lammers
Private Insurance Assuradeuren

Top